KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Thứ hai - 26/11/2018 21:36
IMG 5619
IMG 5619
 UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG CÁCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 14  / KH- THPC
V/v  Tổ chức thi GVDG cấp Trường
 Năm học 2018 - 2019

Phượng Cách, ngày 19 tháng 10 năm 2018
                                                 
                                                                      KẾ HOẠCH
                                                     Thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường
                                                               Năm học 2018 - 2019
          Căn cứ Công văn số 246/PGD&ĐT-TH ngày 10 tháng 09 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019;
          Căn cứ  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
Trường Tiểu học Phượng Cách xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường  năm học 2018-2019 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường. Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở Tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.
- Đổi mới công tác đánh giá, coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỉ cương trong dạy học. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn.
- Nâng cao hiểu biết về Luật giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống trong quá trình dạy học và kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học.
B. TỔ CHỨC HỘI THI
1. Hình thức tổ chức, địa điểm thi:
- Tổ chức thi tập trung tại trường 1 vòng thi.
          - Giáo viên nộp cho Ban tổ chức hội thi bản SKKN.
          - Bài thi viết theo hình thức trắc nghiệm.
          - Thực hành giảng dạy 2 tiết theo lịch của Ban tổ chức.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Là giáo viên trong biên chế đang giảng dạy tại trường Tiểu học Phượng Cách.
- Có sáng kiến kinh nghiệm đã được nhà trường công nhận và xếp loại trong 3 năm trở lại đây.
- Có trình độ đạt chuẩn trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 2 năm trở lên; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được nhà trường xác nhận.
3. Nội dung thi:  Mỗi giáo viên tham gia 3 phần thi:
* Phần 1: Thi trắc nghiệm gồm 10 câu (mỗi câu 1đ, tính điểm hệ số 1). Trong đó 5 câu hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học và 5 câu về kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học (đối với giáo viên cơ bản gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, TNXH, đối với giáo viên chuyên biệt theo môn dạy. Thời gian thi 15 phút ).
* Phần 2: Thi thực hành: dạy theo phân phối chương trình (điểm thi mỗi tiết dạy 20đ)  (Có lịch thi kèm theo)
+ Thực hiện 2 tiết dạy tại trường (đối với giáo viên cơ bản gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, TNXH, đối với giáo viên chuyên biệt theo môn dạy.
+ 1 tiết dạy sử dụng kết quả thao giảng đợt 20/11; 1 tiết dạy tự chọn khác với tiết (môn) đã dạy thao giảng đợt 20/11
          * Phần 3: Giáo viên dự thi phải có sáng kiến kinh nghiệm viết trong năm học 2018-2019 (điểm chấm sáng kiến kinh nghiệm: 10đ).
4. Một số qui định cụ thể:
- Giáo viên dự thi trắc nghiệm thực hiện đúng theo quy chế thi (làm bài nghiêm túc, không trao đổi, không sử dụng tài liệu…).
- Tuyệt đối giáo viên không gặp gỡ các thành viên Ban giám khảo để trao đổi giáo án của tiết dạy dự thi.
- Đảm bảo sĩ số HS của lớp tham gia dự thi, HS nghỉ học phải có lý do chính đáng.
- Tiết dạy thứ nhất buổi sáng từ 7h10 phút, tiết dạy thứ nhất buổi chiều từ 14h 0 phút, chuyển giao giữa hai tiết là 5 phút.
5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Ban tổ chức hội thi:
- Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ này.
- Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi và gửi thông báo đến các đơn vị tham gia Hội thi;
- Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;
- Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịch thi;
- Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi;
- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.
5.2. Trưởng ban tổ chức hội thi:
          - Chỉ đạo điều hành toàn bộ công việc của hội thi, ra quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thanh tra.
          - Xây dựng kế hoạch chung, nội quy hội thi,
          - Quyết định cơ cấu giải thưởng của hội thi.
          - Quyết định tước bỏ quyền dự thi của giáo viên, quyền chấm thi của giám khảo nếu vi phạm trong điều lệ hội thi.       
5.3. Thư ký:
- Thư ký là bộ phận thường trực, giữ mối liên hệ với các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo;
- Giúp Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị các nội dung để tiến hành các cuộc họp Ban Tổ chức, các văn bản chỉ đạo và triển khai Hội thi;
- Giới thiệu, đề xuất những người có đủ năng lực để tham gia Ban Giám khảo và trình Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập Ban Giám khảo;
- Tổng hợp kết quả chấm thi, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Hội thi;
- Giải quyết các yêu cầu chuyên môn;
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi;
- Viết báo cáo tổng kết Hội thi.
Thư ký phải tuân thủ các quy định về bảo mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5.4. Giám khảo:
- Mỗi tiết dạy có từ 2 giám khảo trở lên do nhà trường điều động đánh giá và xếp loại.
- Sau khi chấm thi, giám khảo niêm phong phiếu điểm và nộp ngay cho th­ư ký  hội thi.
5.5. Giáo viên dự thi:
- Đủ hồ sơ chuyên môn, tư liệu phục vụ giảng dạy, đồ dùng dạy học và giáo án/1 tiết dạy dự thi để nộp trực tiếp cho giám khảo trước giờ thi.
- Sáng kiến kinh nghiệm.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy của hội thi.
5.6. Kinh phí:
          - Trích kinh phí từ ngân sách và các nguồn quỹ của nhà trường để hỗ trợ công tác tổ chức và phục vụ hội thi.
6. Những công việc cụ thể:
a. Họp hội đồng sư phạm:
- Thống nhất thực hiện kế hoạch vào hồi 10 giờ ngày 27/10/2018.
- Giáo viên đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
b. Thi thực hành: Theo lịch đính kèm
c. Thi trắc nghiệm: Vào 14h ngày 27/10/2018
d. Quy định về công nhận, xếp giải và dự thi cấp huyện:
- Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường:
          + Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;
          + Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
          + Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
- Xếp giải:
+ Chỉ xếp giải đối với giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.
+ Xếp 3 giải: Nhất, nhì, ba (Giáo viên cơ bản riêng, giáo viên chuyên biệt riêng).
- Chọn giáo viên dự thi cấp huyện trong số giáo viên đạt giải cao nhất cấp trường. Môn cơ bản chọn 01 giáo viên chính thức và 01 giáo viên dự bị.
 Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018- 2019, yêu cầu các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 
Nơi nhận :                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo.
- Lưu VT.Đào Thị Oanh

                                      

 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

146/PGDĐT

Tuyên truyền không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 63 | lượt tải:0

07/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

03/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 64 | lượt tải:0

735/UBND-VP

V/v Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

01/TB PGD & ĐT

Phân công nhiệm vụ trong thời gian công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý do TP tổ chức năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

81-CV/HĐĐ

V/v tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, và các trào lưu không phu hợp với trẻ em

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

705/UBND - LĐTBXH

V/v Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:0

68/KH-CAQO-PGD-ĐT

Phối hợp tuyên truyền giáo giục pháp luật về ATGT

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 78 | lượt tải:0

10/KH-ĐTN

KH tổ chức triển khai chương trình "Thiêu nhi thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 101 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây