GIÁO ÁN LỚP 3 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ ba - 02/10/2018 04:29
GIÁO ÁN LỚP 3 NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 30/9/2018
TUẦN 5
Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2018
TOÁN
Tieát 21 NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
                                                     (Có nhớ)  
I. Yêu cầu :  - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
- Vận dụng giải bài toán có một phép nhân.
Bài cần làm: Bài 1 ( cột 1, 2, 4 ), bài 2, bài 3.Học sinh Khá, Gioir: Làm thêm các bài còn lại ở SGK.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi làm toán.
II.Chuẩn bị : Nội dung bài 3  .
III.Các hoạt động dạy học:
 
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ- Y/c cả lớp làm bảng con:
      43 x 2      14 x 2        23 x 2
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:   a. Giới thiệu bài:   Ghi đề
 b. Hướng dẫn thực hiện phép nhân 
- Giáo viên ghi bảng:     26 x 3 = ?
- Yêu cầu học sinh tìm kết quả của phép nhân. 
- Yêu cầu một học sinh lên bảng đặt tính.
- HS nêu cách tính GV ghi lại như SGK. 26   * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1.
x
Text Box: x 3    3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 là 7, viết 7.

   78      Vậy   26 x 3 = 78
- Gọi vài học sinh nêu lại cách nhân.
-Hướng dẫn như trên với phép nhân:54 x 6
  c. Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập.
- Yêu cầu  học sinh tự  làm bài.
- Gọi 4 em lên tính mỗi em một phép tính, lớp làm bảng con.
- Chữa bài y/c HS nêu cách tính.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2:   - Gọi học sinh đọc bài toán.
- GV nêu câu hỏi phân tích bài toán.
- Gọi một học sinh lên bảng, lớp tóm tắt và giải vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Gọi học sinh đọc y/c bài.
- Yêu cầu 2 HS lên bảng, lớp  bảng con.
- Nhận xét chữa bài.
- Y/c HS nêu cách tìm số bị chia.
 3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
- Lớp đặt tính và tính ở bảng con.


- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.

- Cả lớp tự tìm kết quả phép nhân vào nháp.
- 1 HS thực hiện đặt tính bằng cách dựa vào kiến thức đã học ở bài trước.     
- HS nêu cách thực hiện phép nhân.- Vài HS  nêu lại cách thực hiện phép nhân.
- HS thực hiện như VD1.

- Một em nêu đề bài.
- 3 em lên thực hiện mỗi em một cột, lớp làm bảng con.

- 2 em đọc bài toán.
- 1 HS lên bảng, cả lớp vào vở.
Bài giải
Độ dài hai cuộn vải là :
                       35 x 2  = 70 (m)                       
                                        Đáp số : 70 m  
- 1 HS đọc yêu cầu bài (Tìm x)
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con.
  a/  x : 6 = 12              b/ x : 4 = 23
            x = 12 x 6                 x = 23 x 4
            x = 72                       x = 92
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
- Về nhà học và làm bài tập còn lại.
         
-------------------------------------------------------------
Tập đọc
Người Lính Dũng Cảm
I. MỤC TIÊU:
          1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi; người dám nhận lỗi và sửa lỗi là người dũng cảm; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
          2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. Biết kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
          3. Thái độ: Yêu thích môn học.
Kết hợp khai thác ý bảo vệ môi trường qua chi tiết : Việc leo rào của các bạn làm giập cả những cây hoa trong vườn trường. Từ đó, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, tránh những việc làm gây tác hại đến cảnh vật xung quanh (gián tiếp).
* KNS:
- Rèn các kĩ năng:  Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. Ra quyết định. Đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
          1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
          2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
 
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động
- Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài Ông ngoại và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài:
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1:
*  Luyện đọc.
- Giáo viên đọc toàn bài - Gợi ý cách đọc.
- GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu (2 lượt).
- Đọc từng đoạn trước lớp.

- Học sinh tìm hiểu nghĩa những từ ngữ mới được chú giải Sách giáo khoa.
- Tập đặt câu với các từ: thủ lĩnh, quả quyết.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
* Hướng dẫn tìm hiểu bài 
- GV nêu yêu cầu thảo luận.
- Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò chơi gì? ở đâu?
- Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?
* MT: Kết hợp khai thác ý bảo vệ môi trường qua chi tiết : Việc leo rào của các bạn làm giập cả những cây hoa trong vườn trường. Từ đó, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, tránh những việc làm gây tác hại đến cảnh vật xung quanh.
* Luyện đọc lại.
- GV chọn đọc mẫu 1 đoạn trong bài.
- Hướng dẫn học sinh đọc: thi đọc truyện theo vai.
- GV và cả lớp nhận xét,.
- Hát vui.

- 2 HS đọc bài.


- HS tiếp nối nhau đọc.

- Đọc đúng các câu mệnh lệnh, câu hỏi.
- Bốn tổ tiếp nối nhau đọc ĐT 4 đoạn của truyện.
- Một HS đọc lại toàn truyện.
- Học sinh tự phát biểu.

HS đọc phân vai
3. Hoạt động nối tiếp:
- Câu chuyện trên giúp các em hiểu điều gì?
- Về tập kể lại câu chuyện cho bạn bè và người thân nghe.
 
 

----------------------------------------------------------------
ÑAÏO ÑÖÙC
 Tieát 5                          TÖÏ LAØM VIEÄC LAÁY CUÛA MÌNH
I. Mục tiêu
        - Kể được một số việc mà các em tự làm lấy.
        - Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình.
        - Giáo dục học sinh tự làm lấy những việc của mình ở nhà, ở trường.
*Kĩ năng tư duy phê phán  biết phê phán đánh giá những thái độ việc làm ...
*Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống ,ý thức tự làm lấy việc của mình
 II/ Chuaån bò :     Tranh minh hoaï.
III/ Hoaït ñoäng treân lôùp (35’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoc sinh
1/ OÅn ñònh :
2/ KTBC : Giöõ lôøi höùa
+ Em beù vaø moïi ngöôøi caûm thaáy theá naøo tröôùc vieäc laøm cuûa Baùc?
3/ Baøi môùi :
a)Giôùi thieäu baøi
b) Noäi dung
Hoaït ñoäng 1:
+ Gaëp baøi toaùn khoù, Ñaïi loay hoay maõi maø vaãn  giaûi chöa ñöôïc . Thaáy vaäy An ñöa baøi ñaõ giaûi saün cho baïn cheùp . Neáu laø Ñaïi em seõ laøm gì khi ñoù? Vì sao?
GV nhaän xeùt , keát luaän .
Hoaït ñoäng 2:
-  Phaùt phieáu hoïc taäp, töï luaän theo nhoùm vaø traû lôøi.
GV nhaän xeùt , keát luaän.

Hoaït ñoäng 3: GV keå chuyeän ôû BT3 (VBT/10)
Yeâu caàu HS xöû lí tình huoáng sau :
-Em laø Vieät em coù ñoàng yù vôùi lôøi ñeà nghò cuûa Duõng khoâng? Vì sao?
Keát luaän3/Cuûng coá +daën doø.
GV heä thoáng laïi baøi vaø nhaän xeùt tieát hoïc
HS TLCH


               _Ñaïi caàn töï laøm baøi maø khoâng neân cheùp baøi cuûa baïn vì ñoù laø nhieäm vuï.

a/Töï laøm laáy vieäc cuûa mình laø……laøm laáy….
b/Töï laøm laáy vieäc cuûa mình ……

- Nghe keå vaø xöû lí tình huoáng

-Vaøi em neâu caùch xöû  lí cuûa mình vaø nhaän xeùt.

- Neâu baøi hoïc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018
Tập đọc - Kể chuyện  tuần
Người Lính Dũng Cảm
I. MỤC TIÊU:
          1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi; người dám nhận lỗi và sửa lỗi là người dũng cảm; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
          2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. Biết kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
          3. Thái độ: Yêu thích môn học.
Kết hợp khai thác ý bảo vệ môi trường qua chi tiết : Việc leo rào của các bạn làm giập cả những cây hoa trong vườn trường. Từ đó, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, tránh những việc làm gây tác hại đến cảnh vật xung quanh (gián tiếp).
* KNS:
- Rèn các kĩ năng:  Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. Ra quyết định. Đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
          1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
          2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động
- Kiểm tra bài cũ:
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài:
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1:
*  Luyện đọclại.
- Giáo viên đọc toàn bài  .
- GV hướng dẫn học sinh luyện  
- Đọc từng đoạn trước lớp.

- GV chọn đọc mẫu 1 đoạn trong bài.
- Hướng dẫn học sinh đọc: thi đọc truyện theo vai.
GV và cả lớp nhận xét
- Hát vui.

- 2 HS đọc bài.


- Một HS đọc lại toàn truyện.
 
b. Hoạt động 2:
- Dựa vào trí nhớ và 4 bức tranh minh hoạ, học sinh tập kể lại chuyện .
- Hướng dẫn học sinh kể: Học sinh lần lượt xem các tranh minh hoạ và kể lại chuyện.
- Nhận xét:
+ Về nội dung.
+ Về diễn đạt.
- Khen ngợi HS có lời kể sáng tạo.
3. Hoạt động nối tiếp
- Câu chuyện trên giúp các em hiểu điều gì?
- Về tập kể lại câu chuyện cho bạn bè và người thân nghe.
 - Mỗi nhóm 4 em tự phân vai (Người dẫn chuyện, viên tướng, chú lính nhỏ, thầy giáo).
- Từng nhóm học sinh xung phong kể.- 2 HS trả lời.

-------------------------------------------------------
TOAÙN
   Tieát 22                                           LUYEÄN TAÄP
I.  Yêu: cầu: 
- Biết nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
- Biết xem đồng hồ chính xác đến 5 phút .
* Bài tập cần làm: 1. 2 ( a,b) ,3, 4 .
- Rèn kĩ năng đặt tính và tính thành thạo các phép tính nhân số có hai chử số có một chữ số. - Giáo dục HS tính tự giác
II.Chuẩn bị :    - HS : sgk, vở
III. Các hoạt động dạy học:
 
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập 2.
- Lớp làm bảng con: Tìm x
    x : 6 = 6                    42 : x = 6
- Nhận xét,  
2. Bài mới a. Giới thiệu bài:   Ghi đề
 B . Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: - Gọi HS nêu bài tập
- Yêu cầu  học sinh tự  làm bài 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con.
 
 
x

- Gọi HS nêu kết quả và cách tính.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Y/c HS nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện trên bảng con. 2 học sinh lên bảng đặt tính rồi tính.
- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh.
- Chữa bài y/c HS cách đặt tính và tính.

Bài 3:  - Gọi học sinh đọc bài toán.
- H/dẫn HS phân tích bài toán rồi cho HS tự giải vào vở.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Gọi một học sinh lên bảng chữa bài.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét đánh giá.


Bài 4 : - Gọi học sinh đọc đề
- Yêu cầu cả lớp quay kim đồng hồ với số giờ tương ứng.
- Yêu cầu học sinh lên thực hiện trước lớp
- Củng cố về cách xem đồng hồ.
 3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
- 1 HS lên bảng làm bài tập 2.
- Lớp làm bảng con.

 
 
x

- Lớp theo dõi giới thiệu bài- Một em nêu đề bài.
- Cả lớp thực hiện làm vào bảng con
x
x
x
x
x
   49      27       57       18      64    2        4         6          5        3
   98      98     342       90    192
- Học sinh nêu kết quả và cách tính.
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
- Đặt tính rồi tính.
- Hai học sinh thực hiện trên bảng. Cả lớp làm bài trên
x
bảng con.
x
x
         38       , ... ,      45           2                    
x
x
 5         76                   225
- Một HS đọc bài toán.
- Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở.
- 1 học sinh lên bảng thực hiện.
- Cả lớp nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
Bài giải
Số  giờ của 6 ngày là :
                     24 x 6  =144  (giờ)
                                      Đ/S: 144 giờ 
- Một em nêu đề bài.
- Cả lớp thực hiện quay kim đồng hồ.
- Một em lên thực hiện cho cả lớp quan sát.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài học
- Về nhà học bài và làm bài tập còn lại.

----------------------------------------------------
CHÍNH TAÛ (nghe vieát )
   Tieát 9                              NGÖÔØI LÍNH DUÕNG CAÛM
I/ Muïc tieâu
-Nghe vieát ñuùng baøi chính taû ; trình baøy ñuùng hình thöùc vaên xuoâi.
-Laøm ñuùng baøi taäp (2)a/b .
-Bieát ñieän ñuùng 9 chöõ vaø teân chöõ vaøo oâ troáng trong baûng (BT3)
II/ Chuaån bò : Baûng phuï vieát BT3
III/ Caùc hoaït ñoäng treân lôùp : (35’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñinh.
2/ KTBC : OÂng ngoaïi
-GV goïi 3 -5 baïn vieát laïi caùc töø maø mình vieát ñaõ bò sai trong tuaàn qua.
-Nhaän xeùt
3/ Baøi môùi :
a/ GTB:
b/ HD vieát chính taû:
 -GV ñoïc ñoaïn vaên 1 laàn.
* HD caùch trình baøy:
-Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
-Trong ñoaïn vaên coù nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa?
* HD vieát töø khoù:
- YC HS tìm töø khoù roài phaân tích.
- YC HS ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc.
*Vieát chính taû:
- GV ñoïc baøi cho HS vieát vaøo vôû.
* Soaùt loãi:
* Chaám baøi:
c/ HD laøm BT:
Baøi 2 a: Trang 41
-Ñieàn vaøo choã troáng
Baøi 3 : Vieát teân chöõ coøn thieáu trong baûng.
 Nhaän xeùt
4/ Cng coá, daën doø :
-GV heä thoáng laïi baøi vaø nhaän xeùt tieát hoïc


-HS leân baûng vieát.

-HS ñoïc laïi.

-6 caâu.
-Nhöõng chöõ ñaàu ñoaïn, ñaàu caâu phaûi vieát hoa.

-HS ruùt töø + ghi baûng: vöôøn tröôøng, vieân töôùng, söõng laïi, khoaùt tay .


-HS nghe vieát vaøo vôû.
-HS töï doø baøi cheùo.
-HS noäp baøi.


-HS ñoïc yeâu caàu + laøm vaøo vôû
a/ Hoa löïu nôû ñaày moät vöôøn ñoû naéng
-Lböôùm vaøng lô ñaõng löôùt bay qua .
- 9 HS leân ñieàn + caùc em khaùc theo dõi. Nhaän xeùt
-HTL taïi lôùp

---------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Phòng bệnh tim mạch
I. Mục tiêu :
 - HS  biết đ­ược tác hại và cách đề phòng bệnh thấp tim ở trẻ em.
*HSKG: Biết nêu đ­ược nguyên nhân của bệnh thấp tim .
* KNS: Giúp hs biết phân tích và xử li thông tin về bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ em.
- Có kn làm chủ bản thân: Biết làm chủ bản thân trong việc đề phòng bệnh thấp tim.
II. Đồ dùng dạy, học :
 
 • Hình vẽ trong SGK.
 • Vở bài tập.
III. Hoạt động dạy và học :
 
1.Kiểm tra bài cũ :
- YC hs TLCH :
+ Nêu các việc nên làm, không nên làm để BV giữ VS  CQTH?
 • GV chốt ý đúng, cho điểm.
 1. Bài mới :
 1. Giới thiệu bài :
 2. Hoạt động 1 : Động não
Kể tên 1 số bệnh tim mạch?
+Bài này nói đến 1 bệnh về tim.
 1. Hoạt động 2 : Đóng vai
 + Cá nhân
+ Nhóm :
- Lứa tuổi nào hay bị bệnh thấp tim?
- Thấp tim nguy hiểm nh­ư thế nào ?
     - Nguyên nhân gây bệnh thấp tim ?      
+ Cho HS đóng vai’’ Bác sĩ hỏi, bệnh nhân trả lời ‘’.
+ GVKL : SGK
 1. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm.
- Hình 4 nói điều gì ?
- Hình 5 nói điều gì ?
- Hình 6 thể hiện nội dung gì ?
   - GV chốt ý đúng , khen nhóm trả lời đúng.
+ GVKL : Đề phòng bệnh thấp tim phải làm gì ?( Phải giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, ăn uống đủ chât, phải giữ VS chung, rèn luyện thân thể hàng ngày để không bị các bệnh viêm họng, viêm a-mi-đan kéo dài hoặc viêm khớp cấp ).
3.Củng cố, dặn dò :
Nhận xét chung tiết học .
  • Dặn dò giờ sau .


HSTL : Làm việc vui chơi, th­ư giãn, thể dục , ăn uống vừa sức, điều độ.
     HS nhận xét.
- Lắng nghe
 HSTL:
- Huyết áp cao, nhồi máu cơ tim.
- Thấp tim.

- Mỗi hs quan sát hình 1 , 2 , 3 đọc câu hỏi và phần trả lời của nhân vật.

- Tuổi hs
- Để lại di chứng cho van tim dẫn đến suy tim.
- Viêm họng, viêm a-mi-đan, viêm khớp cấp không chữa kịp thời.

- HS đọc đồng thanh KL.
- Nhóm đôi nhìn tranh thảo luận.
 - Một bạn đang súc miệng n­ước muối.
- Giữ ấm cổ, ngực, tay.
- Ăn uống đủ chât.....
- Đại diện nhóm trả lời KQ nhóm mình.
 - Nhóm khác nhận xét .

- HS đọc phần ghi nhớ SGK.
- Làm 1 số BT trong vở BT.

-----------------------------------------------------------------------------
THỦ CÔNG
Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
và lá cờ đỏ sao vàng( tiết 1)
I-Mục tiêu:
 -HS biết gấp ,cắt ,dán ngôi sao 5 cánh.
 -Gấp,cắt ,dán đ­ược ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng t­ương đối đều nhau. Hình dáng t­ương đối phẳng, cân đối.
+ HS khéo tay: Gấp cắt dán đ­ược ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ sao vàng có cánh đều nhau, hình dáng phẳng, đều nhau.
 -Yêu thích sản phẩm mình làm ra .
 II-Chuẩn bị :
 -Mẫu lá cờ đỏ sao vàng.
 -Giấy màu ,kéo,hồ dán .
 -Quy trình gấp,cắt dán .
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 
A. Bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Nhận xét
B. Bài học
1, Giới thiệu
- Cho học sinh quan sát lá cờ đỏ sao vàng và giới thiệu.
2. Hoạt động 1 : H­ướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lá cờ
nhận xét về màu sắc, hình dạng ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
- Gợi ý HS chia tỉ lệ giữa chiều dài rộng và kích th­ước của ngôi sao chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài lá cờ . Đoạn nối hai đỉnh của hai cánh ngôi sao đối diện nhau có độ dài bằng 1/2 chiều  rộng.
- Liên hệ thực tế và ý nghĩa của lá cờ .
+ Lá cờ th­ường treo ở đâu ? Vào dịp nào ?
 3. Hoạt động 2 : Giáo viên h­ướng dẫn mẫu:
 a. B­ước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao năm cánh:
- Lấy giấy thủ công màu vàng cắt hình vuông có cạnh 8 ô. Đặt hình vuông cắt đ­ược lên bàn gấp làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm 0.
- Mở 1 đ­ường gấp đôi ra. để lại đ­ường gấp ACB, trong đó 0 la điểm giữa.
- Đánh dấu điểm D cách điểm C 1 ô gấp ra phía sau theo đ­ường dấu gấp OD đ­ược
 hình 3.
  Gấp cạnh OA vào theo đ­ường dấu gấp sao cho OA trùng OP.
- Gấp đôi hình 4 sao cho các góc đ­ược gấp vào bằng nhau.
   b) B­ước 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh
- Đánh dấu hai điểm trên hai cạnh dài của hình tam giác ngoài cùng. Điểm I cách O 1 ô r­ưỡi , điểm K nằm trên cạnh đối diện và cách O 4 ô.
- Kẻ nối 2 điểm thành đ­ường chéo va` cắt.
B­ước 3: dán ngôi sao 5 cánh vào giấy màu đỏ.
 C.Củng cố - Dặn dò                
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn dò về nhà :
Tập gấp và cắt ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ.
Chuẩn bị giấy màu để tiết sau thực hành.
 

 Mang đồ dùng và giấy màu ra kiểm tra chéo.


Quan sát
- Quan sát và trả lời câu hỏi của cô giáo
- Lá cờ có màu đỏ , hình chữ nhật ,
ngôi sao có năm cánh  màu vàng
đặt ở giữa lá cờ.

Lắng nghe
- Treo trong các công sở và treo vào ngày lễ tết ...Nhất là chuẩn bị cho ngày đại lễ vv...


Học sinh thực hành theo ra nháp.


Đ­ược hình 3.

Thực hành đ­ược hình 4 ra nháp.

Theo dõi giáo viên h­ướng dẫn.
 - HS nêu lại 3  b­ước : Gấp, cắt, dán, ngôi sao 5 cánh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
TOAÙN
  Tieát 23                                       BAÛNG CHIA 6
I. Yêu cầu  :
-  Bước đầu thuộc bảng chia 6. - Vận dụng trong giaỉ toán có lời văn( Có một phép chia) .  Bài tập cần làm: 1, 2, 3 . Học sinh khá, giỏi: Làm thêm bài 4
- Giúp học thuộc bảng nhân tại lớp, kĩ năng tính nhẩm nhanh.    
- Giáo dục các em có ý thức tự giác
II. Chuẩn bị :     T : 10 mỗi tấm bìa mỗi tấm có 6 tấm tròn HS : Bảng con, vở, SGK,
III. Các hoạt động dạy học:
 

Hoạt động dạy

Hoạt động học
 1.Bài cũ :
- Gọi lên bảng sửa bài tập  số 2 cột b và c và bài 3 tiết trước.
- Nhận xét
 2.Bài mới
a) Giới thiệu bài:  
 b) Khai thác:
* Lập bảng chia 6 :
  - Giáo viên đưa tấm bìa lên và nêu  để lập lại công thức của bảng nhân, Rồi cũng dùng tấm bìa đó để chuyển công thức nhân thành công thức chia.
a/ Hướng dẫn học sinh lập công thức  bảng chia 6 như sách giáo viên.
- Cho học sinh lấy 2 tấm bìa mỗi tấm có 6 chấm tròn nêu câu hỏi
- 6 chấm tròn được lấy 2 lần bằng mấy ?
- Yêu cầu học sinh nhắc lại để giáo viên ghi bảng.
- Giáo viên tiếp tục cho học sinh quan sát  và nêu câu hỏi :Lấy 12 chấm tròn chia thành các nhóm mỗi nhóm có 6 chấm tròn thì được mấy nhóm ? Ta viết phép chia như thế nào ?
- Gọi vài học sinh nhắc lại 12 chia  6 được 2
- Tương tự hướng dẫn  học sinh lập các công thức còn lại của bảng chia 6.
- Yêu cầu học sinh HTL bảng chia 6.

 c) Luyện tập:
Bài 1:  -Nêu bài tập trong sách giáo khoa.
- Giáo viên hướng dẫn một ý thứ nhất. chẳng hạn :  42 : 6 = 7
-Y êu cầu  học sinh tương tự đọc rồi điền ngay kết quả  ở các ý còn lại.
- Yêu cầu học sinh nêu miệng
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Gọi HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét chữa bài.
+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của HS.
Bài 3
- Gọi học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm và tìm cách giải
- Mời hai học sinh lên bảng giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

 Bài 4
- Gọi học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm và tìm cách giải
- Mời hai học sinh lên bảng giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
 
  3) Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bảng chia 6
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
 Hai học sinh lên bảng làm bài.
- Học sinh 1:  làm bài tập2 
- Học sinh 2 : làm bài 3


*Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Lớp lần lượt từng học sinh quan sát  và nhận xét  về số chấm tròn trong tấm bìa.


- Dựa vào bảng nhân 6, lớp nhận xét và nêu kết luận.Một số nhân với 1 thì bằng chính nó.Ngược lại 6 chấm tròn chia thành 6 nhóm mỗi nhóm được 1 chấm tròn
Chắng hạn 6 x 1 = 6 và 6 : 6 = 1
 

- Cả lớp cùng quan sát  tấm bìa và hướng dẫn  của giáo viên để nêu kết quả.
12 chấm tròn chia thành hai nhóm mỗi nhóm được 6 chấm tròn …
- Hai học sinh nhắc lại.
- Lớp tương tự và nêu các công thức còn lại của bảng chia 6.
- HTL bảng chia 6.
- Hai đến ba em nhắc lại về bảng chia 6.
- Cả lớp thực hiện làm mẫu ý 1
-  Cả lớp tự làm bài dựa vào bảng chia 6.
- Lần lượt từng học sinh nêu miệng kết quả.
 6  : 6  = 1 ;     12 : 6  = 2;     18 : 6 = 3
 24 : 6 = 4 ;...
- Lớp theo dõi nhận xét, chữa bài.

- Một học sinh đọc yêu cầu BT.
- Tự đọc từng phép tính trong mỗi cột, tính nhẩm rồi điền kết quả.
- Lần lượt từng em nêu kết quả, lớp nhận xét.


-Một em đọc đề bài sách giáo khoa.
-Cả lớp làm vào vào vở bài tập.
-Một học sinh lên bảng giải bài
Giải :  Độ dài đoạn dây đồng là :
                 48 : 6 = 8  (cm)
                      Đ/ S : 8 cmGiải :    Số đoạn dây có là :
                 48 : 6 = 8  (đoạn)
                      Đ/ S : 8 đoạn
- Đọc bảng chia 6.
-Về nhà học bài và làm bài tập

---------------------------------------------------
                                                               TẬP ĐỌC
CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT
I.Yêu cầu :  - Biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu , đọc đúng các kiểu câu, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung: Tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng và câu nói chung. ( Trả lời được các câu hỏi ở SGK)
- Giáo dục học sinh sử dụng đúng dấu câu trong khi viết bài.  
II. Chuẩn bị   - HS : SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học:
 
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 3HS đọc thuộc lòng bài thơ “Mùa thu của em “ và TLCH về nội dung bài.
- Nhận xét  
 2.Bài mới   a) Giới thiệu bài: Ghi đề
b) Luyện đọc :
* GV đọc mẫu, Hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
-  Cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu, GV theo dõi sửa sai.
- Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
- Hướng dẫn  đọc đúng ở các kiểu câu trong bài như câu hỏi, câu cảm …
- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc 4 đoạn.
- Cả lớp đọc đồng thanh bài.
 c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Yêu cầu  lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi
+ Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?  
- Gọi một học sinh đọc các đoạn  còn lại.
+ Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng  ?
- Một học sinh đọc thành tiếng yêu cầu 3.
- Chia lớp thành các nhóm nhỏ phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ lớn và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để TLCH3.
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng thi đua báo cáo kết quả.
- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét.
- Tổng kết nội dung bài.
  d) Luyện đọc lại :
- Đọc mẫu lại một vài đoạn văn.
- Hướng dẫn đọc câu khó  và ngắt nghỉ đúng cũng như đọc diễn cảm đoạn văn.
- Gọi mỗi nhóm  4  em thi đọc phân vai ( người dẫn chuyện, bác chữ A, đám đông, dấu Chấm   đọc diễn cảm bài văn.
- Nhận xét đánh giá bình chọn nhóm đọc hay.                  
  3) Củng cố - Dặn dò:
- Gọi 2 học sinh nêu nội dung bài học
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

- 3HS lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ  ”Mùa thu của em  “ và trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Lớp theo dõi  giáo viên đọc mẫu.
- Lớp quan sát  tranh minh họa.


- Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp, luyện đọc các từ ở mục A.
- Đọc nối tiếp từng đoạn của bài.
- Theo dõi giáo viên hướng dẫn  để đọc đúng đoạn văn.- Lần lượt đọc từng đoạn trong nhóm.
- 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.
- Cả lớp đọc đồng  thanh cả bài.

- Lớp đọc thầm bài văn.
+ Bàn cách giúp đỡ bạn Hoàng do bạn không biết dùng dấu câu nên câu văn rất kì quặc.
- Một học sinh đọc các đoạn còn lại.
+ Giao cho anh dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu
- 1Học sinh đọc  câu hỏi 3 trong SGK.
- Các nhóm đọc thầm và thảo luận rồi viết vào  tờ giấy câu trả lời.
- Hết thời gian thảo luận đại diện các nhóm lên thi báo cáo kết quả bài tập.
- Cả lớp theo dõi nhận xét  và bình chọn nhóm báo cáo hay nhất.  

- Lớp lắng nghe đọc mẫu bài một lần
- Một học sinh khá đọc lại bài.
- Học sinh phân nhóm các nhóm chia ra từng vai thi đua đọc bài văn.
- Lớp lắng nghe để bình chọn nhóm đọc hay nhất.

- 2 học sinh nêu nội dung vừa học
- Về nhà học bài và xem trước bài mới

---------------------------------------------------------
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
  Tieát 5                                              SO SAÙNH
I/Muïc tieâu:          
-Naém ñöôïc 1 kieåu so saùnh môùi : So saùnh hôn keùm (BT1).
-Neâu ñöôïc caùc töø so saùnh trong caùc khoå thô ôû BT2.
-Bieát caùch theâm caùc töø so saùnh vaøo nhöõng caâu chöa coù töø so saùnh (BT3. BT4).
II/ Chuaån bò : SGK
III/ Caùc hoaït ñoäng treân lôùp :(40’)
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
A/ Kieåm tra baøi cuõ(4’)
-Kieåm tra mieäng laïi baøi 2 .
-GV nhaän xeùt
B/ Daïy baøi môùi (33’)
1. Giôùi thieäu baøi: (1’)
2. Höôùng daãn laøm baøi taäp
 Baøi taäp 1: -GV môøi 3 em leân baûng laøm baøi taäp (gaïch döôùi nhöõng hình aûnh ñöôïc so saùnh vôùi nhau trong töøng khoå thô)
     -Hôn keùm
       -Ngang baèng
      -Ngang baèng

Baøi taäp 2:- Goïi 3 em leân baûng laøm baøi

-YC HS vieát vaøo vôû
-GV choái lôøi giaûi ñuùng
Baøi taäp 3:- Môøi 1 HS leân baûng gaïch döôùi nhöõng  söï vaät ñöôïc so saùnh vôùi nhau
-GV choát lôøi giaûi ñuùng
3.Cuûng coá,daën doø:(3’)
-GV heä thoáng baøi
- GV nhaän xeùt tieát hoïc-Daën doø.
1 HS laøm laïi baøi taäp 2.-HS laéng nghe

-3 HS leân thöïc hieän
Hình aûnh so saùnh

a, Chaùu khoeû hôn oâng nhieàu
b, OÂng laø buoåi trôøi chieàu
c, Chaùu laø ngaøy raïng saùng

- 3 em leân baûng gaïch baèng phaán maøu döôùi caùc töø so saùnh trong moãi khoå thô
Caâu a: hôn - laø- laø. Caâu b: hôn
Caâu c: chaúng baèng - laø
- HS leân baûng gaïch
-Quaû döøa - ñaøn lôïn  con naèm  treân cao
-Taøu döøa - chieác löôïc chaûi vaøo maây xanh 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 10 naêm 2018
Toaùn
  Tieát 24                                             LUYEÄN TAÄP
    A/ Mục tiêu : - Củng cố việc thực hiện phép chia trong phạm vi 6.
                           - Nhận biết    của một hình chữ nhật trong một số trường hợp đơn giản.
    B/ Chuẩn bị :  Bộ đồ dùng học toán.   
     C/ Lên lớp :    
 
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
  1.Bài cũ :
- Gọi học sinh lên bảng làm BT3 tiết trước
- Gọi hai học sinh đọc bảng chia 6
- Giáo viên nhận xét  đánh giá.
 2.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài:  
 b) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài.
- Yêu cầu  tự nêu kết quả  tính nhẩm.
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá
- Gọi HS nêu miệng kết qua, lớp nhận xét bổ sung.
Bài 2 :-Yêu cầu học sinh nêu đề bài
-Yêu cầu lớp thực hiện tính nhẩm
- Gọi ba em  nêu miệng kết quả nhẩm, mỗi em một cột.
- Gọi học sinh khác nhận xét
- Nhận xét bài làm của học sinh


Bài 3   - Gọi học sinh đọc đề bài.
- Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở 
- Gọi một học sinh lên bảng giải.
- Chấm vở 1 số em  nhận xét chữa bài.Bài 4     Cho HS quan sát hình vẽ và trả lời miệng câu hỏi:
+ Đã tô màu vào 1/6 hình nào?
- GV cùng cả lớp nhận xét bổ sung.
   d) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
- Dặn HS về nhà xem lại các BT đã làm.

- 1 học sinh lên bảng làm bài.
- 3 học sinh đọc bảng chia 6.
- Lớp theo dõi nhận xét.

*Lớp theo dõi giới thiệu bài

- Một HS nêu đề bài.
-Cả lớp thực hiện làm vào vở.
-
 6 x 6 = 36       6 x 9 = 54        18 : 6 = 3
 36 : 6 = 6         54 : 6 = 9         6 x 3 = 18


- Một học sinh nêu yêu cầu bài 
- Cả lớp cùng thực hiện nhẩm tính ra kết quả
- 3HS nêu miệng mỗi em nêu một cột.
 16 : 4  = 4        18 : 3 = 6           24 : 6 = 4
 16 : 2 = 8         18 : 6 = 3           24 : 4 = 6
 12 ; 6 = 2         15 : 5 = 3           35 : 5 = 7
 Học sinh đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.
- Một em đọc đề bài sách giáo khoa.
- Cả lớp làm vào vào vở bài tập.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận xét chữa bài.
                                Giải :
                 Số mét vải may mỗi bộ là :
                        18 : 6   =  3(m)
                                           Đ/S: 3 m 
- Cả lớp tự làm bài.
- 3 em nêu miệng kết quả, lớp nhận xét.
(Đã tô màu 1/6 vào hình 2 và 3)
-Về nhà học bài và xem lại các bài tập đã làm.

-------------------------------------------------------------------
TAÄP VIEÁT
 Tieát 5                                    OÂn Chöõ Hoa C
I/ Muïc tieâu
-  ViÕt ®óng ch÷ hoa C(1dßng Ch), V, A (1 dßng ).
  - ViÕt ®óng tªn riªng Chu Vaên An (1dßng ) . ViÕt c©u øng dông : “Chim khoân ..deã nghe(1 lÇn) b»ng ccì ch÷ nhá
II/ Chuaån bò : Boä chöõ taäp vieát
III/ Caùc hoaït ñoäng treân lôùp :
 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh:
2/ KTBC : KT baøi vieát ôû nhaø
3/ Baøi môùi :
a)GT baøi .
b) Noäi dung
-GV treo chöõ maãu + keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ .
+Luyeän vieát töø öùng duïng :
Chu Vaên An
-Laø 1 nhaø giaùo noåi tieáng ñôøi nhaø Traàn. OÂng coù nhieàu hoïc troø sau naøy trôû thaønh nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc .
+Luyeän vieát caâu öùng duïng giuùp hoïc sinh hieåu caâu tuïc ngöõ .
-Nhaéc HS vieát ñuùng ñoä cao con chöõ.
HD vieát vaøo vôû taäp vieát:
- GV cho HS quan saùt baøi vieát maãu trong vôû TV 3/2. Sau ñoù YC HS vieát vaøo vôû.
- Thu chaám 10 baøi. Nhaän xeùt.
4/ Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc chöõ vieát cuûa HS.
-Veà nhaø luyeän vieát phaàn coøn laïi, hoïc thuoäc caâu ca dao.Ch, V, A, N .

-HS vieát baûng con


- HS ñoïc ñuùng caâu öùng duïng.

- HS laéng nghe.

-HS vieát baûng con


-1 doøng chöõ C côõ nhoû.
-1 doøng chöõ Ch, V, A  côõ nhoû.
-2 doøng Chu Vaên An côõ nhoû.
-4 doøng caâu öùng duïng.
 


Chính taû ( taäp cheùp )
   Tieát10                                   MUØA THU CUÛA EM 
I/ Muïc tieâu :
      - Chép và trình bày đúng bài chính tả .
      - Làm đúng bài tập điền tiếng có vần oam.
      - Làm đúng bài tập 3 (b)
II/ Chuaån bò Vôû thöïc haønh chính taû
     C/ Lên lớp :    
 
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-  Mời 3 học sinh lên bảng viết các từ ngữ học sinh thường hay viết sai.
- Gọi học sinh đọc 28 chữ và tên chữ đã học.
- Nhận xét,
 2.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài
 b) Hướng dẫn nghe viết :
*  Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc mẫu bài lần 1 bài thơ trên bảng. 
- Yêu cầu hai học sinh đọc lại
- Cả lớp đọc thầm để nắm nội dung đoạn văn và trả lời câu hỏi :
+ Bài thơ viết theo thể thơ nào ?
+ Tên  bài viết ở vị trí nào ?
+ Những chữ nào trong bài phải viết hoa ?
+ Các chữ đầu câu viết như thế nào ?
-Yêu cầu học sinh lấùy bảng con và viết các tiếng khó.
 - Giáo viên nhận xét đánh giá.
* Yêu cầu HS nhìn sách chép bài vào vở.
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh.
* Thu vở học sinh chấm nhận xét.
  c/ Hướng dẫn làm bài tập
*Bài 2 : -Nêu yêu cầu của bài tập.
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài tập 2 lên.
- Gọi một học sinh đọc yêu cầu của bài
- Giúp học sinh hiểu yêu cầu
- Yêu cầu 1 học làm bài trên bảng.
- Cả lớp cùng thực hiện vào vở
- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét và chốt ý đúng.
*Bài 3a:  -Yêu cầu học sinh làm bài tập
- Yêu cầu thực hiện vào vở.
- Gọi vài em nêu kết quả.
- Lớp cùng giáo viên nhận xét  chốt ý đúng.
d) Củng cố - Dặn dò:

- 3 em lên bảng viết các từ : bông sen, cái xẻng, chen chúc, đèn sáng.
- Học sinh đọc thuộc lòng thứ tự 28 chữ cái đã học.
 

- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài

- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 2 học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài
- Học sinh nêu về hình thức bài :
+ Thể thơ 4 chữ.
+  Tên bài được viết ở giũa trang vở. 
+ Viết các chữ đầu dòng, tên riêng.
+ Ta phải viết hoa chữ cái đầu.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con.

- Cả lớp chép bài vào vở.

- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm.

- Lớp tiến hành luyện tập.
- Một em làm mẫu trên bảng
- Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống
- Cả lớp thực hiện  vào vở
- Một học svalamf bài trên bảng.
- Vần cần tìm là:
         a/, Sóng vỗ oàm oạp. …
         b/ Mèo ngoạm miếng thịt.
- Lớp thực hiện bài 3 a
- Cả lớp làm vào vở.
- Hai học sinh nêu kết quả
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:3/10/2018
Thöù saùu ngaøy 5 thaùng 10 naêm 2018
TOAÙN
Tieát 25  TÌM MOÄT TRONG CAÙC PHAÀN BAÈNG NHAU  CUÛA MOÄT SOÁ.
TOÁN
TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ
I. Yêu cầu:
- Học sinh biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.
 
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi học toán.
II. Chuẩn bị
III. Các hoạt động dạy học   
 
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hai học sinh  lên bảng làm lại bài tập  số 2 và bài tập số 3 tiết trước.
- Gọi 2 HS đọc bảng chia 6.
- Nhận xét
2. Bài mới  a.  Giới thiệu bài
 b. Hướng dẫn học sinh tìm một trong các phần bằng nhau của một số
- Giáo viên nêu bài toán như SGK.
- Yêu cầu HS nêu lại yêu cầu bài tập.
+ Làm thể nào để tìm  của 12 cái kẹo ?
- Giáo viên vẽ sơ đồ để minh hoạ.
 
 
 
 • Yêu cầu 1 HS lên thực hiện chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. Sau đó 1 HS khác lên bảng giải.

+ Muốn tìm  của 12 cái kẹo ta làm như thế nào ?            
                
 3. Thực hành
Bài 1:  - Gọi HS đọc y/c bài tập.
- Gọi một em làm mẫu một bài trên bảng.
- Yêu cầu  học sinh tự  tính kết quả.
- Gọi 3  em lên tính mỗi em một cột tính.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và tự chữa bài
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài
- Yêu cầu HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
   
    
 
 3. Củng cố, dặn dò:
+ Muốn tìm 1 phần mấy của 1 số ta làm như thế nào?
- Dặn  dò về nhà học và làm bài tập.

- Học sinh 1 : Lên bảng làm bài tập 2
- Học sinh 2: Làm bài 3
- 2 HS đọc bảng chia 6.


- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.


- 2 HS nêu lại BT.
- HS quan sát sơ đồ minh họa và nêu :
+ Ta lấy 12 cái kẹo chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần chính là  số kẹo cần tìm.
- 1 HS lên chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau, cả lớp cùng quan sát.
- 1 em lên bảng trình bày bài giải, lớp giải vở nháp.
Bài giải
Chị cho em số kẹo là:
12 : 3 = 4 (cái)

                               Đ/S:  4 cái kẹo

+ Ta chia 12 cái kẹo thành 4 phần bằng nhau mỗi phần chính là  số kẹo cần tìm.

- Một em nêu đề bài.
- 1 HS làm mẫu cột a.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 3 học sinh lên bảng thực hiện mỗi em một cột (tìm 1 phần bằng nhau của 35, 24, 54)
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài cho bạn.
- Một học sinh đọc bài toán.
- Tóm tắt bài toán.
- 1 học sinh lên bảng thực hiện, lớp giải bài vào vở.
Bài giải
Số mét vải xanh cửa hàng bán là:
40 : 5 = 8 (m)
                                     Đ/S: 8 m vải

- Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần.
-Về nhà học bài vàĩem lại các BT đã làm. 

--------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
TËp tæ chøc cuéc häp
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
1. KiÕn thøc :+ B­íc ®Çu biÕt x¸c ®Þnh ®­îc râ néi dung cuéc häp vµ tËp tæ chøc cuéc häp theo gîi ý cho tr­íc .( SGK )
2, KÜ n¨ng : - §èi víi häc sinh kh¸ , giái : BiÕt tæ chøc cuéc häp theo ®óng tr×nh tù .
3. Th¸i ®é : Häc sinh cã ý thøc häc tËp vµ x©y dùng bµi tèt
II. §å dïng d¹y häc
ViÕt b¶ng phô tr×nh tù 5 b­íc tæ chøc cuéc häp
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 
A. Bµi cò:
KiÓm tra häc sinh lµm l¹i bµi tËp 1,2
Yªu cÇu häc sinh kÓ l¹i c©u  chuyÖn D¹i g× mµ ®æi
NhËn xÐt -
B. Bµi míi
1, Giíi thiÖu
2, H­íng dÉn lµm bµi tËp
a, Gióp häc sinh x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËpHái : Bµi cuéc häp ch÷ viÕt ®· cho c¸c em biÕt : §Ó tæ chøc tèt mét cuéc häp, c¸c em ph¶i chó ý nh÷ng g× ?

Gi¶ng : Ph¶i x¸c ®Þnh râ néi dung häp bµn vÒ vÊn ®Ò g× .Cã thÓ lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc gîi ý trong SGK, cã thÓ lµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c lµ do c¸c em tù nghÜ ra. VÊn ®Ò ®ã cÇn cã thËt v× vÊn ®Ò cã thËt sÏ lµm cho c¸c thµnh viªn cã ý kiÕn ph¸t biÓu s«i næi- kh«ng ph¶i chØ lµ ®ãng kÞch. Ph¶i n¾m ®­îc tr×nh tù tæ chøc cuéc häp.

b, Tõng tæ lµm viÖc

Theo dâi gióp ®ì

NhËn xÐt tõng tæ
Yªu cÇu häc sinh chän tæ hay nhÊt
C. Cñng cè - DÆn dß
-Khen ngîi c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ lµm tèt bµi tËp thùc hµnh
- Nh¾c häc sinh cÇn cã ý thøc rÌn

2 häc sinh lªn ch÷a bµi
1 häc sinh kÓ1 häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi vµ gîi ý néi dung häp
C¶ líp ®äc thÇmHäc sinh ph¸t biÓu

1,2 häc sinh nh¾c l¹i tr×nh tù tæ chøc cuéc häp

C¸c tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn tæ m×nh chän néi dung häp

C¸c tæ lªn tr×nh bµy
NhËn xÐt tõng tæ
       
-----------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Hoạt động bài tiết n­ước tiểu
 I. Mục tiêu :
  - HS biết nêu đ­ược tên và chỉ đúng  vị trí các bộ phận của cơ quan bài tiết n­ước tiểu  trên tranh vẽ hoặc mô hình.
   - HSKG: Chỉ vào sơ đồ và nói đ­ược tóm tắt hoạt động của cơ quan bài tiết n­ước tiểu.
 II. Đồ dùng dạy , học :
  - Các hình trong SGK trang 22 , 23 .
 - Hình cơ quan bài tiết n­ước tiểu phóng to .
 III. Hoạt động dạy và học :

 
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kể tên 1 số bệnh về tim mạch?
- Nêu nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em ?
- Nêu cách đề phòng bệnh thấp tim ?
+ GV chốt ý đúng , đánh giá nhận xét.
2. Bài mới :
a) Hoạt động 1:Giới thiệu bài :
 - Cơ quan hô hấp trao đổi khí giữa cơ thể và môi tr­ường bên  ngoài. CQTH vận chuyển máu đi nuôi cơ thể. CQ nào trong cơ thể tạo ra n­ước tiểu và thải n­ước tiểu ra ngoài?
   Là cơ quan bài tiết n­ước tiểu .
b) Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận
 - B­ước 1 : làm theo cặp
 - B­ước 2 : làm việc cả lớp
 GV treo hình vẽ phóng to lên .

KL:  Gồm 2 quả thận, 2 ống dẫn n­ước tiểu, ống đái và bóng đái .
c) Hoạt động 3: Thảo luận
 + Cá nhân
 + Nhóm.


 - Có thể hỏi : (HSKG)
+ N­ước tiểu đ­ược tạo thành ở đâu? N­ước tiểu có chất gì ? Ra ngoài bằng đ­ường nào?....
( N­ước tiểu là các chất thải độc hại có trong máu do thận thải ra qua ống dẫn
 n­ước tiểu xuống bóng đái).
- GVKL : nh­ư SGK
- HD học sinh làm bài tập vào vở .
3. Củng cố - dặn dò :
- Gọi HS lên bảng chỉ vào sơ đồ CQBTNT và nói tóm tắt lại hoạt động của cơ quan này .
- Nhận xét giờ học.
 
- 3 em, mỗi em TL 1 câu hỏi.
- Thấp tim, huyết áp cao, nhồi máu...
-  Viêm họng, viêm a-mi-đan kéo dài, thấp khớp cấp không chữa kịp thời...
- Giữ ấm cơ thể, ăn uống điều độ,vệ sinh....
  HS nhận xét


HS trả lời có thể đúng, sai .
Là cơ quan bài tiết n­ước tiểu .

- QS nhóm đôi hình 1 chỉ đâu là ống dẫn n­ước tiểu ...
- HS chỉ, nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết n­ước tiểu.
 HS khác nhận xét.

- Nhắc lại 3 lần.
- HS tự đọc các câu hỏi, trả lời hình 2 SGK
- Đại diện nhóm tập TL các câu hỏi có liên quan đến chức năng của từng bộ phận của CQBTNT.

+ HS có thể tự nghĩ ra câu hỏi để hỏi bạn. Từng nhóm thi đua nhau đặt câu hỏi và TLCH.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS đọc lại KL 2 lần .

- Làm BT vào vở .
 

---------------------------------------------------------------
SINH HOẠT
NHẬN XÉT TUẦN
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:- Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong tuần qua.
                    - Phương hướng ,nhiệm vụ của tuần tiếp theo.
2.Kĩ năng: - Biết nhận xét các ưu ,nhược điểm của các bạn trong tuần qua.
                    - Nâng cao ý thức tự rèn luyện bản thân để hoàn thiện mình.
                    - Biết cách thể hiện sự quý trọng của mình đối với thầy cô giáo.
3.Thái độ: - Có ý thức chấp hành tốt mọi nội quy trường lớp.
                    - Giáo dục môi trường sống thân thiện
II. LÊN LỚP:
      * Lp phó văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát một bài ổn định tổ chức lớp.
       * Lớp trưởnglên điều hành giờ sinh hoạt
       * Các tổ trưởng nhận xét đánh gía của từng cá nhân trong tổ
      * Nhận xét các hoạt động lớp trong tuần qua về các mặt:
              nề nếp, học tập,  vệ sinh.
       * Lớp phó học tập nhận xét đánh giá về những mặt tốt  trong học tập tuyên dương
         Nhắc nhở những bạn chưa làm tốt
       * Ý kiến phát biểu của các bạn trong lớp
.        * Cuối cùng lớp trưởng tổng kết  
       . Giáo viên :
          Ưu điểm
- Nề nếp: Nhìn chung lớp tương đối ổn định, ra vào lớp nhanh.
- Học tập: Có đầy đủ dụng cụ học tập, trong giờ học sôi nổi, có ý thức tự giác.
- Vệ sinh trường, lớp : đa số có ý thức tốt, đến sớm làm công tác trực tuần, trực lớp
       4. Phương hướng tuần tới:
- Duy trì sĩ số chuyên cần 
- Xây dựng nề nếp  tự quản tốt.
- Tích cực chăm sóc công trình măng non.
         - Tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo
III.AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài 5:Con đường an toàn đến trường
                                           Dạy theo sách hướng dẫn trang 20     


 

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

146/PGDĐT

Tuyên truyền không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 63 | lượt tải:0

07/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 22/05/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

03/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 13/05/2019

lượt xem: 64 | lượt tải:0

735/UBND-VP

V/v Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

01/TB PGD & ĐT

Phân công nhiệm vụ trong thời gian công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý do TP tổ chức năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:0

81-CV/HĐĐ

V/v tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, và các trào lưu không phu hợp với trẻ em

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:0

705/UBND - LĐTBXH

V/v Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:0

68/KH-CAQO-PGD-ĐT

Phối hợp tuyên truyền giáo giục pháp luật về ATGT

Thời gian đăng: 28/04/2019

lượt xem: 78 | lượt tải:0

10/KH-ĐTN

KH tổ chức triển khai chương trình "Thiêu nhi thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 101 | lượt tải:0
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây